APOLLON 2022 – Pierwsze ulepszenie, ważny skok rozwojowy

Po tym, jak pierwsza wersja APOLLON doskonale sprawdziła się w codziennym budownictwie, ulepszenie do wersji 2022 niesie ze sobą wiele praktycznych innowacji. Nasze pomysły w zakresie inteligentnego budownictwa oraz cenne informacje od użytkowników APOLLON pozwoliły wprowadzić nowe narzędzia, wiele rozszerzeń i istotne ulepszenia do najnowszej wersji.

Tworzenie i zarządzanie własnymi seriami profili, umieszczanie obiektów na modelu, stosowanie obróbek: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby konstrukcja parametryczna była jeszcze wygodniejsza i łatwiejsza w użyciu.

Joint Content Center (baza danych części standardowych)

Nowe „Joint Content Center” to centrum dowodzenia w zakresie zarządzania i wyboru elementów łączących. Prawie wszystkie elementy łączące w bazie danych części standardowych dostępne są jako dane 3D, a przy tym można dowolnie przyporządkowywać numery artykułów do części.

Elementy łączące można dowolnie rozmieszczać w pomieszczeniu lub skorzystać z opcji wyrównania ich do krawędzi bryły lub powierzchni. W przypadku wybrania opcji wyrównania, element łączący jest przeciągany przy pomocy kursora i można go umieścić na dowolnej krawędzi obiektu w modelu, a przy tym wyrównać go. Następnie element można swobodnie przemieszczać i przetwarzać przy użyciu funkcji Inventor, np. jako element „zależny”.

Dodawanie półfabrykatów

Nowe polecenie APOLLON „Insert semi-finished products” służy do tworzenia, zarządzania i dodawania półfabrykatów lub części standardowych.

Funkcja ta udostępnia narzędzia do tworzenia własnej bazy danych półfabrykatów. Podstawę stanowią dowolnie programowane profile w dziesięciu różnych wersjach, które można wybrać z rozwijanego menu. Stworzone półfabrykaty otrzymują po zapisaniu następujące wartości: typ profilu, oznaczenie, numer artykułu i materiał.

Półfabrykaty umieszczane są na modelu za pomocą trzech opcji znanych z definicji prętów APOLLON, które zostały poszerzone o wybór powierzchni, umożliwiający rozpoczęcie wytłaczania na dowolnych powierzchniach, np. na powierzchni obiektu lub na płaszczyźnie roboczej. Przekrój półfabrykatu może być wytłaczany w sposób interaktywny na innej powierzchni lub po podaniu długości odcinka.

Cięcie prętów: nacinanie zgodnie z konturem

Poprawiono wygląd okna „Bar cutting”. Klasy cięcia są teraz oznaczone za pomocą symboli jako strona nawietrzna i strona pomieszczenia oraz mogą być sortowane według tej właściwości. Kolejny symbol pozwala sprawdzić, czy dana klasa ma nacięcie.

Nacięcia są teraz generowane przez wprowadzenie trzech wartości. „Axis to notch” pozwala zdefiniować głębokość cięcia na stykającym się pręcie, a „Axis to profile” określa wydłużenie pręta, z którym ma się stykać. Aby określić szczelinę, która ma biec wokół konturu nacięcia, należy wprowadzić wymiar szczeliny.

Dzielenie pręta

Nowe polecenie APOLLON „Divide bar” umożliwia podział jednego lub kilku prętów o powierzchniach i bryłach własnych lub w płaszczyźnie roboczej. Dla każdej klasy pręta można zdefiniować osobną wartość jako dodatnią lub ujemną. Cięcie wykonywane jest zawsze prostopadle do osi pręta, a w przypadku skośnych płaszczyzn podziału pręt dzielony jest w miejscu przecięcia płaszczyzn podziału i osi profilu.

Podczas cięcia profili możliwy jest podział automatyczny, np. w następującej sytuacji: rygiel z dwoma uszczelkami oddziela uszczelkę biegnącą na słupku, przy czym podział tej uszczelki jest odpowiednio zestawiony.

Różne siły mocowania dla każdego pola

W APOLLON modele mogą mieć teraz różne grubości wypełnienia dla każdego pola. Dla grubości wypełnień definiowane są obszary mocowania, na podstawie których APOLLON oblicza grubość uszczelki i automatycznie przyporządkowuje odpowiednią uszczelkę.

APOLLON wykazuje dużą tolerancję błędu i akceptuje również wypełnienia, które przekraczają obszar mocowania, oznaczając je kolorem.

Płaszczyzna przecięcia

Nowe polecenie APOLLON „Slice plane” umożliwia obróbkę na obu końcach pręta. Definiując dowolną liczbę płaszczyzn przecięcia na końcówkę, można wykonać również złożone cięcia, których definicja jest wprowadzana w oknie dialogowym w zależności od klasy cięcia.

Zmiana obiektów

Dotychczasowe polecenia „Modify bars” i „Modify infills” połączono w polecenie „Modify objects”, które służy również do zmiany półfabrykatów. W przypadku wyboru kilku obiektów typ obiektu wybierany jest w podmenu.

„Create a bar definition”: dodawanie elementów

W oknie dialogowym „Create bar definition” możliwe jest jednoczesne dodanie elementów po stronie nawietrznej i części po stronie pomieszczenia w celu lepszej przejrzystości. Dostępne są trzy opcje w zakresie elementów:

 • „Static” – bryła stała wstawiona na środku, która może zawierać warianty.
 • „Dynamically centered” – również wstawiona centralnie bryła stała, której warianty są za to dynamiczne lub zależne od obszarów mocowania.
 • „Dynamic Left/Right” – posiada te same właściwości, co opcja wyśrodkowana dynamicznie, ale wstawiana jest podwójnie, aby wygenerować części po obu stronach, odbicie lustrzane generuje system.

Ponadto w celu zapewnienia obsługi intuicyjnej, obszar wprowadzania odległości został wzbogacony w czytelne grafiki i przyciski.

Dynamic Left/Right „Transform”

W Profile Content Center, dotychczas stosowane polecenia, takie jak „Rotate”, „Move” i „Mirror” zostały zastąpione jednym poleceniem „Transform”. Te trzy polecenia częściowe dostępne są w „Mini Toolbar” jako opcje i można je ze sobą łączyć w taki sposób, aby jednocześnie przesuwać, obracać i generować odbicie lustrzane profilu.

Sortowanie w „Profile Content Center”

Po otwarciu okna w Profile Content Center znajdziemy listę profili, które można sortować według nazwy, artykułu lub daty.

Definiowanie elementów: definicja koloru konturu nacięcia

Właściwości bloku zostały poszerzone o możliwość przyporządkowania konturom nacięcia własnego koloru. Konturom pomocniczym, np. liniom referencyjnym i punktom wstawienia, również można teraz przyporządkować własny kolor.

Pozostałe zmiany

 • Od teraz możliwe jest cięcie prętów według klas bez elementu towarzyszącego (wspólna oś z wartością).
 • Dodano polecenie „Remove processes”, dzięki któremu można szybko wyczyścić płaszczyzny cięcia i podziały prętów.
 • Okno dialogowe opcji: Dodano nowe materiały.
 • Okno dialogowe opcji: do wyboru jest dodatkowa baza danych z półfabrykatami zdefiniowanymi przez użytkownika.
 • Lepsza wydajność analizy powierzchni.
 • Nowy układ folderów: moduł główny w folderze projektu / pręty, wypełnienia i elementy łączące w podfolderze.
 • Dodano nowe szablony projektów dla Inventor 2021 i 2022.
 • Od teraz użytkownicy mogą skorzystać z pomocy online, do której można uzyskać bezpośredni dostęp z każdego polecenia.
 • Kontrola aktualizacji/wersji podczas uruchamiania APOLLON (dymek).
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego