APOLLON 2022 – Eerste upgrade, een duidelijke stap vooruit

Nadat de eerste versie van APOLLON al met succes werd ingezet in de alledaagse constructiepraktijken, volgt nu de upgrade naar versie 2022 met een groot aantal praktijkgerichte vernieuwingen. Onze ideeën voor intelligent bouwen en waardevolle feedback van de APOLLON-gebruikers hebben een update met nieuwe tools, tal van uitbreidingen en significante verbeteringen opgeleverd.

Het creëren en beheren van profielseries, het plaatsen van objecten op het model, het toepassen van bewerkingen: we hebben alle mogelijke aspecten aangepakt om het construeren met behulp van parameters nog comfortabeler en eenvoudiger te maken.

Joint Content Center (databank met standaard onderdelen)

Het nieuwe ‘Joint Content Center’ is de centrale interface voor het beheer en de selectie van verbindingsdelen. Nagenoeg alle verbindingsdelen uit de databank van standaard onderdelen zijn beschikbaar als 3D-gegevens, artikelnummers voor de onderdelen kunnen vrij worden toegekend.

De verbindingsdelen kunnen vrij in de ruimte gelegd worden of met de optie om ze uit te lijnen met de randen van lichamen of vlakken. Indien de uitlijn-optie is geselecteerd, hangt het verbindingsdeel aan de cursor en kan het aan elke rand van het object in het model geplaatst worden om de uitlijning over te nemen. Vervolgens kan het deel vrij verschoven worden en kan het met Inventor-functies zoals ‘afhankelijk maken’ verder verwerkt worden.

Halffabricaten toevoegen

Met het nieuwe APOLLON-commando ‘Insert semi-finished products’ kunnen halffabricaten en standaard onderdelen gecreëerd, beheerd en ingevoegd worden.

Het commando stelt hulpmiddelen ter beschikking om een eigen databank van halffabricaten samen te stellen. De basis daarvoor vormen vrij in te stellen profielen in tien verschillende bouwvormen, die via een vervolgkeuzemenu gekozen kunnen worden. Zelf aangemaakte halffabricaten krijgen bij het opslaan de volgende waarden: profieltype, benaming, artikelnummer en materiaal

De halffabricaten worden op het model geplaatst met de drie mogelijkheden die reeds bekend zijn van de APOLLON-spijldefinities; daar is nog een vlakselectie bij gekomen, die de start van het uitrekken aan gewenste vlakken mogelijk maakt, bijv. aan een lichaamsvlak of in het werkniveau. Een dwarsdoorsnede van het halffabricaat kan interactief uitgerekt worden tot een ander vlak of via invoer van een trajectlengte.

Spijldoorsnede: uitsparing volgens contour

Het dialoogvenster ‘Bar cutting’ is bijgewerkt. De doorsnedeklassen zijn nu met symbolen aangeduid als weer- of ruimtezijdig en kunnen ook op deze eigenschap worden gesorteerd. Met een ander symbool wordt aangegeven of de klasse een uitsparing heeft.

De uitsparingen worden gecreëerd door drie waarden in te voeren. Met ‘Axis to notch’ wordt de diepte van de uitsparing aan de geduwde spijl gedefinieerd, met ‘Axis to profile’ de verlenging van de duwende spijl. Een rond de uitsparingscontour lopende spleet wordt vastgelegd door een spleetmaat in te voeren.

Om snel te kunnen werken zijn er een previewfunctie en een keuzemenu om een spijl te selecteren wanneer meerdere staven beschikbaar zijn.

Spijl delen

Met het nieuwe APOLLON-commando ‘Divide bar’ kunnen één of meer staven met eigen vlakken en lichamen of in het werkniveau gescheiden worden. Voor elke spijlklasse kan een eigen waarde in het plus- of min-bereik vastgelegd worden. Er wordt altijd loodrecht op de spijlas gesneden, bij schuine snijvlakken wordt de spijl in het snijpunt van de snijvlakken en de profielas gescheiden.

Bij een profieldoorsnede kan nu een automatische scheiding plaatsvinden, bijv. in de volgende situatie: een dwarsverbinding met twee afdichtingen wordt gescheiden aan een doorlopende stijl van de afdichting en de verdeling van deze afdichting wordt opgesomd.

Verschillende inklemdikten per veld

In APOLLON kunnen modellen nu verschillende vullingsdikten per veld hebben. Voor de vullingsdikten worden inklem bereiken gedefinieerd, die APOLLON gebruikt als basis voor de berekening van de dikte van de afdichting en de automatische toewijzing van de passende afdichting.

APOLLON is fouttolerant en accepteert ook vullingen die het inklembereik overschrijden – ze worden in kleur weergegeven.

Kapniveau

Met het nieuwe commando ‘Slice plane’ kunnen de beide uiteinden van een spijl in APOLLON worden bewerkt. Door een willekeurig aantal kapniveaus per uiteinde te definiëren zijn ook complexe doorsneden mogelijk, de definitie volgt per doorsnedeklasse in het dialoogvenster.

Objecten wijzigen

De commando’s ‘Modify bars’ en ‘Modify infills’ zijn samengebracht tot het commando ‘Modify objects’, dat nu ook dient om halffabricaten aan te passen. Bij de selectie van meerdere objecten wordt het objecttype geselecteerd in een submenu.

“Create a bar definition”: onderdelen toevoegen

In het dialoogvenster ‘Create bar definition’ wordt voor een beter overzicht het gelijktijdig toevoegen van een weerzijdig onderdeel en een ruimtezijdig onderdeel aangeboden. Voor de onderdelen zijn drie opties beschikbaar:

 • ‘Static’ – Een vast lichaam dat gecentreerd wordt ingevoegd en varianten kan bevatten.
 • ‘Dynamically centered’ – Eveneens een gecentreerd ingevoegd vast lichaam, waarvan de varianten echter dynamisch of afhankelijk van de inklem bereiken zijn.
 • ‘Dynamic Left/Right’ – Heeft de eigenschappen van de dynamisch gecentreerde optie, maar wordt dubbel ingevoegd om delen aan weerszijden te genereren; de spiegeling wordt door het systeem overgenomen.

Bovendien werd voor een intuïtiever gebruik het bereik voor invoer van de afstanden voorzien van overzichtelijke grafieken of knoppen.

Contextmenu “Transform”

In het Profile Content Center zijn de tot dusver afzonderlijk op te roepen commando’s ‘Rotate’, ‘Move’ en ‘Mirror’ samengevat tot een enkel commando ‘Transform’. In een ‘mini-taakbalk’ worden de drie deelcommando’s als opties aangeboden en ze kunnen ook met elkaar gecombineerd worden, zodat een profiel verschoven, gedraaid en gespiegeld kan worden ingevoegd.

Sorteren in “Profile Content Center”

Indien vensters worden geopend in het ‘Profile Content Center’ waarin profielen opgesomd zijn, kunnen ze voortaan worden gesorteerd op naam, artikel of datum.

Onderdelen definiëren: kleur voor uitsparingscontour bepalen

Bij de blokeigenschappen is de mogelijkheid toegevoegd om een eigen kleur toe te wijzen aan de uitsparingscontouren. Ook de hulpcontouren, bijv. de referentielijnen en invoegpunten, kunnen nu een eigen kleur krijgen.

Verdere wijzigingen

 • Spijldoorsneden bij klassen zonder partner zijn nu mogelijk (duwen van as met waarde).
 • Het commando ‘Remove processes’ voor het snel vrijmaken van kapniveaus en spijldelingen is erbij gekomen.
 • Dialoogvenster met opties: materialen zijn aangevuld.
 • Dialoogvenster met opties: extra databank voor door de gebruiker gedefinieerde halffabricaten kan worden gekozen.
 • Verbeterde prestaties bij oppervlakteanalyse.
 • Nieuwe mappenstructuur: hoofdmodule in projectmap / spijlen, vullingen en verbindingselementen in submap.
 • Er zijn nieuwe projectsjablonen voor Inventor 2021 en 2022 toegevoegd.
 • Een online hulp is nu beschikbaar en direct te bereiken vanaf elk commando.
 • Controle van update/versie bij start van APOLLON (tekstballon).
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier